Raamatupidamise sise-eeskiri

 

 

Raamatupidamise sise-eeskiri on dokument, mille põhinõuded on kirjeldatud raamatupidamise seaduse §-s 11 ning millele raamatupidaja ettevõtte raamatupidamise korraldamisel igapäevaselt toetub.

Raamatupidamise sise-eeskiri tuleb koostada kas raamatupidaja või raamatupidamisüksuse poolt koheselt raamatupidamisarvestuse sisseseadmisel ning seda muudetakse või täiendatakse ettevõtte majandustegevuse muutumise käigus pidevalt.

Raamatupidamiskohustuslane ehk siis nii füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) kui ka äriühingu esindaja (kõik OÜ-d ja muud äriühingute vormid) peab sise-eeskirja sisseseadmisel jälgima seaduses (RPS § 11) nõutud teavet:

 

  • kontoplaani koos kontode sisu kirjeldusega,
  • majandustehingute dokumenteerimise ja kirjendamise korda,
  • algdokumentide käivet ja säilitamist,
  • raamatupidamisregistrite pidamist,
  • tulude ja kulude kajastamist kasumiaruande kirjetel,
  • varade ja kohustuste inventeerimist,
  • raamatupidamiskohustuslase kasutatavaid arvestuspõhimõtteid ja informatsiooni esitusviisi,
  • aruannete koostamise korda,
  • arvutitarkvara kasutamist raamatupidamises,
  • raamatupidamise korraldamisega ja sellega kaasnevate sisekontrolli meetmete rakendamisega seotud asjaolusid.

 

Allikas:  02.10.2012 Raamatupidamis- ja maksuinfoportaalis  www.rmp.ee